načítání

Často kladené otázky

Pokud se chcete na cokoliv dalšího zeptat, kontaktujte nás pomocí telefonu nebo e-mailu.

Je izolace zkratovacích a zemnících lan odolná působení UV záření?

Lana zkratovacích a uzemňovacích souprav musí svým provedení a vlastnostmi odpovídat ČSN EN 611 38. Jsou používaná lana výrobců, kteří tento požadavek splňují.

V PNE 381981, ve specifikaci vybavení elektrických stanic ochrannými pomůckami, jsou uvedeny i „prostředky pro ochranu očí“. Jsou dostatečným vybavením ochranné brýle?

Vybavení zaměstnance ochrannými prostředky vychází z analýzy rizik, které se mohou při dané pracovní činnosti vyskytovat. Při práci na elektrickém zařízení je to, mj. kromě úrazu elektrickým proudem, i působení elektrického oblouku. Elektrický oblouk nebývá pouze výsledkem elektrického zkratu, ale může vzniknout rovněž při zapínání a odpojování elektrických zařízení pod zatížením bez speciálních opatření. Vzhledem k tomu, že vznik oblouku nelze předem vyloučit, je třeba přijmout vhodná opatření k omezení nebezpečí úrazu. Hlavní nebezpečím při elektrickém oblouku je vliv tepelného působení, které závisí na velikosti oblouku resp. na kapacitě zkratu v závislosti na napětí proudu, trvání zkratu a podmínkách přenosu tepla, včetně podmínek vystavení se a vzdálenosti oblouku. Způsob přestupu tepla a jeho intenzita není specifická pro nízké či vysoké napětí.

Kromě tepelných účinků působí pří elektrické zkratu i další nebezpečí:

tlaková vlna a částice, které jsou uvolněny a šířeny při explozi elektrického oblouku

vysoká intenzita elektromagnetického záření v celém rozsahu od UV po IR, včetně viditelného světla, které může vést k fatálnímu poškození zraku a pokožky

akustický šok

toxické plyny a částice uvolněné a šíření ze zasaženého elektrického zařízení při explozi elektrického oblouku

Dle ČSN EN 166 zajišťují ochranu před elektrickým obloukem pouze obličejové štíty odolné účinkům elektrického oblouku.

Které ochranné pomůcky podléhají periodickému přezkoušení a jaké jsou lhůty přezkoušení?

Seznam ochranných pomůcek, včetně termínu jejich přezkoušení je uveden v PNE 359700, ed.5.

Kdo provádí přezkoušení ochranných pomůcek?

Periodické přezkoušení a značení ochranných pomůcek řeší v současné době PNE 359700, ed.5. Přezkoušení může provádět členská zkušebna Asociace zkušeben vysokého napětí (AZVN) s příslušným oprávněním případně i jiná oprávněná zkušebna. Označení pak musí být provedeno v souladu s danou normou.

Proč nejsou ochranné pomůcky pro elektrotechniku VN a VVN označeny značkou CE?

Podle NV č. 172/1997 Sb., ani podle ostatních NV k zákonu č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky nepatří osobní ochranné prostředky pro práci na zařízení VN a VVN mezi stanovené výrobky. Výrobky, na které se nevztahují ustanovení těchto zákonných norem, nesmí být označeny symbolem CE.

Je možné používat ochranné pomůcky neoznačené značkou o přezkoušení či označené plastovou plombou?

Ochranné pomůcky, které nebyly přezkoušeny v určené lhůtě, anebo nejsou označeny značkou o periodickém přezkoušení, se nesmí používat. V současné době se každá přezkoušená pomůcka opatřuje samolepkou s vyznačeným čtvrtletím a rokem přezkoušení a číslem zkušebny, která přezkoušení provedla (s účinností od 01/09/2018). Pomůcky označené plastovou plombou se smí používat do termínu následného periodického přezkoušení.

Která norma předepisuje přezkoušení a kontrolu zkratovacích souprav?

Periodickými zkouškami dielektrických pracovních pomůcek se v kapitole 4 zabývá podniková norma PNE 359700, ed.5.

Jaký je důvod přezkoušení lan zkratovacích souprav?

Během doby životnosti přenosných uzemňovacích a zkratovacích souprav dochází ke snížení tzv. účinného průřezu zkratovacích lan, např. vlivem koroze mědi, poškozením jednotlivých žil v laně nebo zvýšením přechodového odporu mezi vodičovou svorkou a kabelovým okem. Při průchodu zkratového proudu (kA) způsobí zvýšený odpor zkratovacího lana navýšení Joulových ztrát resp. oteplení lana nad přípustnou hranici, které může vést k poškození lana, omezení jeho funkčnosti a ohrožení bezpečnosti při práci na elektrickém zařízení. Zkouškami lan a svorek zkratovacích a zemnících lan se zabývá PNE 359700, ed.5,  odstavec 4.9. V daném odstavci je uveden způsob měření, výpočet přípustného odporu a hodnoty měrných odporů v závislosti na průřezu zkratovacích lan.

Kdo určuje vybavení elektrických stanic ochrannými prostředky?

Za vybavení elektrických stanic ochrannými prostředky je odpovědný provozovatel daného zařízení nebo jím pověřená osoba. Minimální požadavky na vybavení stanic jsou uvedeny v PNE 381981, ed.3. Skutečné vybavení elektrické stanice ochrannými prostředky vychází z místních provozních a bezpečnostních předpisů, které musejí být pro každou elektrickou stanici zpracovány.

Jaký je postup po vystavení lan účinkům zkratového proudu?

Jestliže byla lana vystavena účinkům zkratového proudu, musí být z užívání vyřazena nebo musí být prokázána jejich funkčnost v oprávněné zkušebně.

Jaká musí být kvalifikace osob pracujících s dielektrickými ochrannými pomůckami?

S pomůckami na elektrických zařízeních smí pracovat pouze osoba s odpovídající kvalifikací dle příslušných norem a vyhlášek – oborová norma PNE 33 0000-6, ed.4, vyhláška ČÚBP a ČBÚ 50/1978 v platném znění. Z norem vyplývá, že práci pod napětím resp. manipulaci s ochrannými prostředky a pracovními pomůckami mohou provádět pouze osoby znalé s vyšší kvalifikací a za určitých podmínek i osoby znalé.

Jaký je rozdíl mezi podstavcem a kabelovým zákrytem pro rozváděče RST?

Podstavec je samonosný a zároveň slouží k zakrytí kabelů. Kabelový zákryt slouží pouze k zakrytí a ochraně kabelů.

Jaký je rozdíl mezi primární a sekundární USM (univerzální skříň měření)?

Primární USM se používá pro sítě VN (Aaronovo zapojení – měření ve dvou fázích). Sekundární USM se používá pro sítě NN a VVN. Při objednávce je nutné požadované zapojení upřesnit.

Jak se liší USM (univerzální skříň měření) pro jednotlivé distribuční společnosti?

USM pro jednotlivé distribuční společnosti (E.ON, ČEZ, PRE) se liší v malých detailech, např. typ zámku, průřez vodičů, apod. Při objednávce se musí zadat pro kterou distribuční společnost je skříň určena.